Music Hit In your life

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

กสทช.สำรวจคุณภาพบริการค่ายมือถือ ปี 2556


กสทช.เผยผลสำรวจคุณภาพมือถือ ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2556 พบการให้บริการเสียงบนเครือข่าย 2G ทุกค่ายให้บริการได้ดีใกล้เคียงกัน ส่วนเครือข่าย 3G พบว่าคุณภาพของสัญญาณไม่ค่อยดี เนื่องจากกำลังปรับปรุงเครือข่ายต่อเนื่อง
       
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า โดยที่ปัจจุบันได้มีประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือจำนวนมากได้ร้องเรียนว่า ในช่วงเปลี่ยนผ่านการให้บริการโทรศัพท์มือถือไปสู่การให้บริการบนความถี่ 2100 MHz (3G) ปรากฏว่าขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการประเภทเสียง เช่น โทร.ติดยาก เครือข่ายไม่ว่าง สัญญาณไม่มี สายหลุดบ่อยครั้ง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกตามมาตรฐานการให้บริการ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกตรวจวัดคุณภาพการให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ และในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด โดยให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้ว
       
       ผลการตรวจสอบในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2556 ปรากฏว่า 1. การให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย 2G พบว่า การให้บริการทุกเครือข่ายมีอัตราการโทร.ออกสำเร็จและสายหลุดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ระดับความแรงสัญญาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
       
       1.1 เครือข่าย AIS โทร.ออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า -85 dBm อยู่ที่ 94.16% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
       
       1.2 เครือข่าย DTAC โทร.ออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 96.52% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ
       
       1.3 เครือข่าย TRUE โทร.ออกสำเร็จ 97.42% สายหลุด 0% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 97.64% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ

       
       2. การให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย 3G พบว่า การให้บริการทุกเครือข่ายมีอัตราสายหลุดที่ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่คุณภาพสัญญาณไม่ค่อยดีซึ่งน่าจะมาจากการที่มีการปรับปรุงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
       
       2.1 เครือข่าย AIS โทร.ออกสำเร็จ 98.71% สายหลุด 0.65% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า -90 dBm อยู่ที่ 88.44% ค่อนข้างต่ำ คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำที่ 76.80% เนื่องจากข้อจำกัดทางความถี่ 3G และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และการปรับปรุงเครือข่ายทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง
       
       2.2 เครือข่าย DTAC โทร.ออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0.65% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 61.45% ค่อนข้างต่ำ คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำที่ 65.32% เนื่องจากผลการปรับปรุงเครือข่ายทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง
       
       2.3 เครือข่าย TRUE โทร.ออกสำเร็จ 99.35% สายหลุด 1.30% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 97.11% มีระดับความครอบคลุมสัญญาณ 3G มากที่สุด
       
       2.4 เครือข่าย TOT โทร.ออกสำเร็จ 98.06% สายหลุด 3.95% ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 55.69% การให้บริการอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงในส่วนพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณให้มากขึ้น

       
       สำนักงาน กสทช.เห็นว่าการให้บริการเครือข่าย 3G ในเขตกรุงเทพมหานครมีปัญหาการให้บริการเนื่องจากผู้ให้บริการอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครือข่ายเพื่อการให้บริการ 3G ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก อันเป็นการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงาน กสทช.จะได้แจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานโดยเร็ว และหากยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะบังคับการตามกฎหมายเพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไป

1 ความคิดเห็น: